Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018)
0 lượt xem
[Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018)] Xem phim
[stt/Tập 27 + OVA_Tập 3] [info] [+]Tuyết Ưng Lĩnh Chủ [/info] [nd] Bước chân của người khổng lồ sống giữa dòng dung nham có thể phá hủy cả ngôi thành...
Ác ma vực sâu luôn muốn tiến vào cái thế giới này...
Mà thần linh giáng trần, đi lại giữa nhân gian truyền bá sự vinh quanh của họ...
Nhưng toàn bộ thế giới lại do đế quốc Long Sơn thống trị. Đây là một đế quốc của con người. Toàn bộ những tri thức uyên bác được cất giữ trong tháp pháp sư cả trăm, ngàn năm. Các kỵ sĩ tuần tra canh giữ bầu trời, mặt đất và trên biển...
Tại tỉnh An Dương của đế quốc có một lãnh địa của quý tộc rất bình thường gọi là Tuyết Ưng lĩnh...
Câu chuyện được bắt đầu từ nơi này! [/nd] [br/OVA_SV HX] [01|https://playhydrax.com/?v=t9gDNX9Re] [02|https://playhydrax.com/?v=4_vZthQWO] [03|https://playhydrax.com/?v=Tm1J32VgS] [br/OVA_SV FE] [01|https://www.fembed.com/v/0p4wnuld-dx163r] [02|https://www.fembed.com/v/8e475s8wxnwrkyx] [br/SV HX] [01|https://playhydrax.com/?v=iLUjEDTcv] [02|https://playhydrax.com/?v=uzpo4neTj] [03|https://playhydrax.com/?v=pmkueCraW] [04|https://playhydrax.com/?v=18OV3MKUD] [05|https://playhydrax.com/?v=L6re-kHSq] [06|https://playhydrax.com/?v=_0GqG-MQE] [07|https://playhydrax.com/?v=QqMyiwjM4] [08|https://playhydrax.com/?v=J-3BLg3nR] [09|https://playhydrax.com/?v=DJozNyjBP] [10|https://playhydrax.com/?v=Cp8KQXNm8] [11|https://playhydrax.com/?v=X9Lb6jZkB] [12|https://playhydrax.com/?v=1cfb1oeuJ] [13|https://playhydrax.com/?v=djXXUgrpR] [14|https://playhydrax.com/?v=_N0Fw1eEE] [15|https://playhydrax.com/?v=xk05D9HOh] [16|https://playhydrax.com/?v=oUzfVP-0S] [17|https://playhydrax.com/?v=ms2aH7zIl] [18|https://playhydrax.com/?v=N-WI-g1ny] [19|https://playhydrax.com/?v=meSF4M0jj] [20|https://playhydrax.com/?v=qeefV6C2r] [21|https://playhydrax.com/?v=pZlJd-GKb] [22|https://playhydrax.com/?v=D5BkvbYP_] [23|https://playhydrax.com/?v=tZD6x6ZWc] [24|https://playhydrax.com/?v=qOTiabwWJ] [25|https://playhydrax.com/?v=JdGR2snmE] [26|https://playhydrax.com/?v=Lds4ned83] [br/SV GD] [01|https://drive.google.com/file/d/1VbTGqpcp_bhBRkYdyIEZFrmAR1TmvCiP/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1lzBi5OAzuU4scsWmmDSmD3hUFXrIf2JJ/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1gHrhgxAXI3qK2_oE1aqY6HQHQFSg8vTb/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/10UolJyZ63SUB9YgZBwnpm1_6r7hVXon3/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/16YA2R-oBW7jfoDyM8aap4SzF95fVXGTa/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1D9yR2HRbXQ1TN0tiHydQ5bis6om0wCtp/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/128-4zuuNCKJ_0XrVf1Dp-mAW1XERzOmH/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1i7UudQQRdtxmtf5aszpzqZp8n7QkenPf/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1v8M6Lz_jS8OYfQ7h6AMWvypbRSFLINGo/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/17GO_NlfuQGhxnI-w8WYDon_dcuZbWgX4/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1SI-emLjgfs0_1rjgXS9VbItgmZFnNh3n/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1YEM2xj7lkCEBGOzgYS7-moe6H7I8PN5M/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1bKoZ0DbpE-AOjNvbe7hfx3zh7w09h_-_/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1y8BV7kDpwC9HgZkiU4SkOmPRkaT29cY-/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1Tpgs-SZRBkSp3VENPzKVW4om_0RNhPzm/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1H2KNe_vhvQn6nYte5balP3_KIamE1M2r/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1sG8mPAPgvzgYz75zHQbq_ry2xEiyirZ7/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1LTPgx2tWf12YIrXtOCs3Z_0TNVujvrUB/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/1aLI78YLFYacVHq7PVN09oFVc3Wa5uP_k/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/12dOJEvXFkBvyOynyQBKbf30T6hoQh1Tu/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/1TXNv-hcj0Vulak9nV3l_rOFGyMEP6DJ8/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1B8XBJ8rAW243myGF66EhmD-781K074ya/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1XsloP9idUJMN1OEK5ENGAuqjub87aXZI/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1v68D-wpmotvU0r66rGXZ2qHK5GG45diY/preview] [25|https://drive.google.com/file/d/1y3lvvYXMcNquEKrn89G4H_Py_weZoy8A/preview] [26|https://drive.google.com/file/d/1NKsAfCiSSxoxZd6bmLEs8xx-h2TUNQt0/preview]
Quốc gia:
  • Trung Quốc .
  • Cập nhật: 17 tháng 1
    Trạng thái: [stt/Tập 27 + OVA_Tập 3]
    Năm phát hành:
    Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018) Bước chân của người khổng lồ sống giữa dòng dung nham có thể phá hủy cả ngôi thành, ác ma vực sâu luôn muốn tiến vào cái thế giới này. Nhưng toàn bộ thế giới lại do đế quốc Long Sơn thống trị. Đây là một đế quốc của con người.